ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“, гр. София 1784, бул. "Цариградско Шосе" № 62 осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), по-долу наричан GDPR. Настоящата информация има цел да информира потребителите за всички аспекти на обработката на личните им данни от „Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“, относно правата, които имат във връзка с тази обработка.

Информация относно „Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“ което обработва лични данни:

Наименование:

„Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“ ЕИК: 205832597

Адрес на управление:

гр. София 1784, бул. "Цариградско Шосе" № 62 за кореспонденция: пл.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Чл. 1.Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“ използва лични данни във връзка с организиране на кампания - лоялна програма сред своите дилъри, която е публикувана на сайта: www.promogoodyear.bg на основание чл. 6, пар.

1 GDPR, и по-конкретно въз основа на едно или повече от  следните  основания:

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

Чл. 2. (1) “Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“ събира и обработва личните данни, предоставяни от самия потребител във връзка с организиране на лоялна програма сред дилърите, която е публикувана на сайта: www.promogoodyear.bg. Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“, и обработва

личните данни за следните цели:

Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват

Чл. 3. (1) “Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“ извършва следните операции с предоставените от потребителя лични данни, с оглед  на описаните следните цели:

Цели и основания за обработване на лични данни

Чл. 4.“Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“ обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Срок на съхранение на лични данни

Чл. 5. (1) “Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“ съхранява лични данни за срок не по-дълъг от този необходим за обслужването на кампанията.

забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива неговата самоличност).

Предаване на лични данни за обработване

Чл. 6. (1) “Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“ може по собствена преценка да предава част или всички потребителски лични данни на доставчици (като например куриер или Български пощи) и на  други  лица,  които да обработват лични данни с оглед на изпълнението на целите за обработване, с които потребителят се е съгласил  съгласно  тази  Политика, при спазване на изискванията на GDPR.

(2) “Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“ се ангажира да уведоми потребителя, в случай че трябва да предаде част или всички негови лични данни на трети държави или международни организации.

Достъп до лични данни и преносимост на данните

Чл. 7. (1) Всеки регистриран потребител има възможност чрез своя потребителски профил да провери и редактира данните, обработвани отГудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“ за него. Това става чрез влизане със зададена от самия потребител парола, която е криптирана и не подлежи на узнаване от служителите на Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“.

(2) “Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“ обработва личните данни на потребителя в електронна форма на свързания с потребителския профил имейл адрес.

Коригиране или попълване на лични данни

Чл. 78. Всеки потребител може да коригира или попълни личните си данни директно през потребителския си профил в уебсайта.

Изтриване на лични данни („да бъдеш забравен“)

Чл. 9. (1) Потребител, който не желае всички или част  от  неговите  лични данни да продължават да бъдат съхранявани от Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“, може по всяко време да изяви желанието си за изтриване на мейл ………

Директен маркетинг и таргетирана реклама

Чл. 10. “Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“ извършва директен маркетинг, като изпраща известия за промоции, информационни материали.

Права на потребителя при нарушение на сигурността на личните данни

Чл. 11. (1) Ако Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“ установи нарушение на сигурността на личните данни на потребител, което е от  естество  да  породи риск за неговите права и свободи, без ненужно забавяне ще  го  уведоми чрез имейл за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Лица, на които се предоставят лични данни

Чл. 12. За целите на обработване на лични данни и предоставяне на стоки и услуги и с оглед изпълнението на интересите на потребителя издателство Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“ да предоставя лични данни на лица, обработващи лични данни, със следните функции:

Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните данни.

Трансфер на лични данни към трети държави

Чл. 13. (1) “Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“ не извършва трансфер на лични данни към трети държави.

(2) Ако по искане или със съгласието на потребител се налага трансфер на лични данни до трета държава, Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“ описва възможните рискове за трансфера, в случай че липсва решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Компетентен надзорен орган

Чл. 14. В случай на нарушаване на негови права съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, всеки потребител има право да се обърне с жалба към Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 9153518

Уебсайт: www.cpdp.bg

Изменения на политиката за защита на личните данни

Чл. 15. “Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“ може да изменя своята Политика за защита на личните данни, като публикува съобщение за това на уебсайта си.